Shop Mobile More Submit  Join Login
Hello, hôm nay viết tut là dành cho bạn :iconjemmy2000:, và cũng đăng lên đây luôn ^^. Tut t viết đơn giản, mong cũng dễ hiểu.

1. Tạo 1 new với size 200*100, với chế độ Transparent.
(Có Thể click ảnh để xem full size nha)
1 by jangkarin

2. Chọn Shape để vẽ ra. (Chú thích trong hình)
2 by jangkarin

3. Vẽ shape ra new. 

3 by jangkarin

4. Ctrl+T để chỉnh lại shape, nghiêng -40 độ
(Trong hình lúc Transform có hiện lên độ nghiêng nha)
4 by jangkarin

5. Sau đó, nhấn chuột trái, Rasterize Layer -> OK. Sau đó Ctrl+A, dùng move tool di chuyển shape 1 tí cho có đường con kiến xung quanh shape như pic dưới.
5 by jangkarin

6. Sau đó, Edit-> Define Brush Preset sẽ hiện lên bảng Brush name, cứ đặt tên brush tùy ý.
7. Chọn tool Brush (B), nhấn F5 để hiện ra bảng Brush.
6 by jangkarin

8. Ở Mục Brush Tip Shape, chọn brush t vừa làm, sau đó chỉnh bảng như hình.
7 by jangkarin
Sang mục Shape Dynamics, ở khu Angle Jitter, chọn khu Control -> chế độ Direction.
8 by jangkarin
Và ta đã xong phần brush rồi đó :3
Nhớ là khi ta chỉnh brush phải để ý kết quả của brush trong bảng nữa nha.
Cứ vẽ theo ý thích của mình sẽ ra kết quả dưới.
Untitled-1 by jangkarin

Về phần vẽ, vẽ bình thường như brush bình thường vậy, nhưng để có thể vẽ đẹp hơn, ngay ngắn hơn thì t dùng pen tool.

9. Nhấn (P) để mở pen tool.
(Nhớ là phải để Pen tool ở chế độ Path)
9 by jangkarin

10. Sau đó vẽ lên new theo ý của mình.
10 by jangkarin

Nhấn chuột trái sẽ hiện lên 1 bảng. Chọn Stroke Path-> Brush-> OK.
(Ở phần này, nhớ là ở phần brush phải chọn brush t vừa làm, và nhớ ở phần màu cũng phải chọn màu cho đúng ý của mình trước khi stroke lên)

11. Sau khi đã stroke path lên, click chuột trái lần nữa, chọn Delete Path, và t sẽ có kết quả như dưới đây.
Sda by jangkarin

Vậy là đã xong tutorial rồi đó :v

Mọi thắc mắc cứ comment và t sẽ cố giải đáp cho nghen :3
Add a Comment:
 
:iconlilbawnbawn:
LilBawnBawn Featured By Owner Sep 16, 2017  New Deviant Student Digital Artist
phần mềm j thế? :v
Reply
:iconyuuchan137:
yuuchan137 Featured By Owner Sep 28, 2017  Student Interface Designer
Photoshop CS6 :v
Reply
:icontruc2272004:
truc2272004 Featured By Owner Sep 1, 2017  Student Artist
-Tks
Reply
:iconlolpanyt:
lolpanYT Featured By Owner Edited Jul 3, 2017  Hobbyist General Artist
I think this is just for people who speak Vietnamese...
I have the translated right here:
Hello, today wrote a tutorial for you :iconjemmy2000:, and also posted here ^^. Tut t writing simple, looking forward to understand.

1. Create 1 new with size 200 * 100, with Transparent mode.
(You can click the image to see full size home)
1 by jangkarin

2. Select Shape to draw. (Note in the picture)
2 by jangkarin

3. Draw shape to new.

3 by jangkarin

4. Ctrl + T to adjust the shape, tilt -40 degrees
(In the picture when Transform appears on the slope)
4 by jangkarin

Then, left click, Rasterize Layer -> OK. Then Ctrl + A, use the move tool to move the shape a little bit for the ants around the shape as the pic below.
5 by jangkarin

6. After that, Edit-> Define Brush Preset will pop up Brush name, choose brush name as you like.
7. Select the Brush Tool (B), press F5 to bring up the Brush panel.
6 to jangkarin

8. In the Brush Tip Shape section, select the brush t done, then adjust the table as shown.
7 by jangkarin
Go to Shape Dynamics, in the Angle Jitter area, select Control -> Direction mode.
8 by jangkarin
And then I finished the brush then: 3
Remember when you brush the brush to notice the results of the brush in the home panel.
Just draw your own liking will result in the bottom.
Untitled-1 by jangkarin

As for the drawing, draw normally as normal brush, but to be able to draw nicer, shorter, then use the pen tool.

9. Press (P) to open the pen tool.
(Remember to leave the Pen tool in Path mode.)
9 by jangkarin

10. Then draw up new as you like.
10 by jangkarin

Left click on the board. Select Stroke Path-> Brush-> OK.
(In this part, remember that in the brush must select the brush t just do, and remember the color must also choose the right color before the stroke up).

11. After the stroke of the path, left click again, select Delete Path, and t will have the result as below.
Sda by jangkarin

Then the tutorial is done then :v

Any questions and comments will try to answer them :3
Reply
:iconbroken-bun:
Broken-Bun Featured By Owner Jul 13, 2017  Student Digital Artist
I swear if you use Google translate -
Reply
:iconlolpanyt:
lolpanYT Featured By Owner Jul 13, 2017  Hobbyist General Artist
lol
Reply
:iconclarinetistdoves:
clarinetistdoves Featured By Owner Jul 5, 2017  Student Traditional Artist
Thank you !! :D
Reply
:iconlolpanyt:
lolpanYT Featured By Owner Jul 5, 2017  Hobbyist General Artist
No prob
Reply
:iconthatpieceofpapershh:
ThatPieceOfPaperShh Featured By Owner Jun 23, 2017  Hobbyist General Artist
The title is English though...
Reply
:iconk--lynn:
K--Lynn Featured By Owner Edited Jun 22, 2017  Hobbyist Digital Artist
Thank you ^_^
Reply
:iconle-bas:
le-bas Featured By Owner Jun 16, 2017
Pitch : a girl wants to know how it feels to be a doll, when she has an opportunity to realise her dream (maybe at a shop or like in the story 'party doll'), she jumps on her luck or badluck : when people arrive, she cant quit her role (bc of restraint or/and thinking about shame) and is returned to the factory for a normal check and naturaly, the system dectects her as a malfunction, dolls her up and returns her as a real (life) doll.
Please tell me if you like the idea and forgive me for my bad English.
Reply
:iconnightlock1234:
nightlock1234 Featured By Owner Jul 6, 2017  Hobbyist Writer
Not bad actually.
Reply
:iconmiikboy:
miIkboy Featured By Owner Jun 21, 2017
that's an interesting idea, I think it could make a fun short story. are you thinking of writing it? 
Reply
:iconflowontheflower:
flowontheflower Featured By Owner Jun 14, 2017
ehh ước gì mình có thẻ mua được một cái laptop ;w;
Reply
:iconkiracucheo:
KiraCucheo Featured By Owner Jun 12, 2017
Xin
Reply
:iconjayhoang:
JayHoang Featured By Owner Feb 7, 2017
Hay quá
Reply
:iconjenzny-97er:
Jenzny-97er Featured By Owner Dec 7, 2016
Xin
Reply
:iconsayabc:
SayaBC Featured By Owner Nov 18, 2016
xin
Reply
:iconkimhuenm:
kimhuenm Featured By Owner Oct 17, 2016
xin 
Reply
:iconyoona-uni:
Yoona-Uni Featured By Owner Oct 1, 2016  Student
Xin
Reply
:iconvqueen123:
VQueen123 Featured By Owner Sep 21, 2016
Chỉ làm được màu đen thôi à bạn !
Reply
:iconjoonah2k1:
JoonAh2k1 Featured By Owner Jul 5, 2016
Thanks
Reply
:iconxjiah-s:
xJiAh-S Featured By Owner Jul 3, 2016
Xin
Reply
:iconwendyson25:
wendyson25 Featured By Owner Jun 15, 2016
cs3 có dùng đc k bạn
Reply
:icontomi-da:
Tomi-DA Featured By Owner Jun 5, 2016  Student Interface Designer
xin
Reply
:icondauchi024:
dauchi024 Featured By Owner Edited Apr 2, 2016  Student Traditional Artist
Xin
Reply
:iconichigo-miranda:
Ichigo-Miranda Featured By Owner Mar 14, 2016  Student Interface Designer
- Xin
Reply
:iconkiyo-aka-mihasi:
Kiyo-aka-Mihasi Featured By Owner Mar 5, 2016
- Xin.
Reply
:iconsonegirlviu:
sonegirlviu Featured By Owner Feb 4, 2016
Win Xp xài Cs6 đc hả bạn
Reply
:iconyukina-naru:
Yukina-Naru Featured By Owner Feb 1, 2016
Xin ạ.
Reply
:iconairi-deviantart:
Airi-Deviantart Featured By Owner Jan 24, 2016  Student Interface Designer
Use
Reply
:iconyuuchan137:
yuuchan137 Featured By Owner Jan 6, 2016  Student Interface Designer
Xin
Reply
:iconanhthupham:
AnhThuPham Featured By Owner Nov 27, 2015  Student Artisan Crafter
Xin ạ.
Reply
:iconjacksonchipp:
JacksonChipp Featured By Owner Nov 18, 2015
xin
Reply
:iconsyelinh:
syelinh Featured By Owner Sep 23, 2015
- Tks.
Reply
:iconyiiiiii:
Yiiiiii Featured By Owner Sep 15, 2015
Xin
Reply
:iconnichucheo:
nichucheo Featured By Owner Aug 18, 2015  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconhangmimilk:
hangmimilk Featured By Owner Jul 13, 2015  Student Traditional Artist
 xin~
Reply
:iconparkjiwon-parkjimin:
parkjiwon-parkjimin Featured By Owner Jul 3, 2015
- bạn ơi của mình nhó là brush tròn :((
Reply
:iconzinxupy:
zinxupy Featured By Owner Jun 13, 2015   Artist
xin ạ
Reply
:iconyewdesigncmnr:
yewdesigncmnr Featured By Owner Jun 4, 2015  Student Interface Designer
kamsa
Reply
:iconthuf276:
Thuf276 Featured By Owner Apr 27, 2015
Cảm ơn bạn nha ♡3♡
Reply
:iconchirokoporo:
ChirokoPoro Featured By Owner Jan 28, 2015  Student Artist
Tks <3
Reply
:iconbonsullivan:
Bonsullivan Featured By Owner Edited Dec 1, 2014  Student Interface Designer
kamsamita ~ tại các cậu cứ viết ấn chuột trái nên mãi tớ mới phát hiện, phải là ấn chuột phải chứ nhỉ
Reply
:iconjangkarin:
jangkarin Featured By Owner Dec 2, 2014  Student Interface Designer
Tớ bị liệu ấy mà :v
Reply
:iconvy-windy:
Vy-Windy Featured By Owner Nov 21, 2014  Student Interface Designer
camon cưng :la:
Reply
:iconrinfoxie:
RinFoxie Featured By Owner Nov 20, 2014  Student Digital Artist
cảm ơn ạ :la:
Reply
:icongrace-mk:
Grace-MK Featured By Owner Nov 5, 2014
-  xin tut :v
Reply
:iconmoncat-hwangjun:
MonCat-HwangJun Featured By Owner Sep 26, 2014  Student Interface Designer
cảm ơn bạn nha!Huggle! 
Reply
:iconmahanayuriri:
mahanayuriri Featured By Owner Sep 5, 2014
Thx <333
Reply
Add a Comment:
 
×


Featured in Collections

Tutorial by embekute257

Others by HunhanStyle

Journal by aya3bi


More from DeviantArtDetails

Submitted on
July 7, 2014
Link
Thumb

Stats

Views
17,833 (1 today)
Favourites
352 (who?)
Comments
80
×